top of page

TIETOSUOJASELOSTE

 

Local Traders Finland Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja kuvauksen, mihin kerättyjä tietoja käytetään.

Tietosuojaselostetta muutetaan tarvittaessa vastaamaan aina voimassa olevaa menettelytapaa henkilötietojen käsittelystä. Voimassa oleva tietosuojaseloste on saatavilla Local Traders Finland Oy:n internetsivuilla. 

 

ASIAKASHANKINTAREKISTERI 

​1. Rekisterinpitäjä

Local Traders Finland Oy, Teollisuustie 3, 06150 Porvoo

2. Rekisteri

Local Traders Finland Oy:n asiakasrekisteri

 

3. Yhteyshenkilö

Robbie Tompkin, robbietompkin@hotmail.com, 045 8952 499

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisteriä käytetään Local Traders Finland Oy:n asiakkaiden tietojen säilyttämiseen. Käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Asiakasrekisteriä pidetään yllä, jotta Local Traders Finland Oy:llä on käytettävissään ajantasaiset yhteystiedot asiakkaan kontaktoimiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen. Yhteystietoja käytetään myös markkinointi- ja uutiskirjeiden lähettämiseen. Henkilörekisterin ylläpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja, sillä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on sellainen suhde, jossa henkilötietojen  kerääminen ja tallettaminen on tarpeellista osapuolten välisten asioiden hoitamiseksi. 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää Local Traders Finland Oy:n asiakkaasta seuraavat tiedot:

 

Nimi

Puhelinnumero

Osoite

Sähköpostiosoite

Organisaatio  

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot on saatu asiakkaalta itseltään.  

7. Säilytysaika

Rekisteröidyn tiedot poistetaan henkilörekisteristä rekisteröidyn niin pyytäessä.  

 

8. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.  

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

9. Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

Henkilörekisterin suojaamiseen on käytetty teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Henkilörekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

 

10. Alihankkijat

Alihankkijoita ei ole. 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan asiakashankintarekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.

Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet rekisterissä häntä koskeviin tietoihin: tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. 

Rekisteröidyn, jonka perustiedot on tallennettu myyjärekisteriin, tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasääntelyä.

12. Yhteydenotot

Kaikissa tätä selostetta koskevissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä epäselvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä kohdassa 3 mainittuun yhteyshenkilöön. 

Local Traders Finland Oy voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja tai pyytää yhteydenottajaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.

bottom of page